בס"ד ברה"ק

הסכם נהיגה על רכב מסוג רכב שטח 2T

1.הפעילות מותרת מגיל 3 ומעלה (הנהיגה על הכלי מותרת רק למי שיש רישיון נהיגה מתאים).

2.חובה להציג רישיון ישראלי בתוקף, הנהיגה על הכלי מגיל 21 ומעלה בלבד.

3.ידוע לי שבמקרה של הזדהות כוזבת או מסירת מידע שאינו נכון, יחול עלי קנס כספי ולא אכוסה ביטוחית וכל האחריות בגין נזק או קנס יחול עלי בלבד .

4.הפעילות אסורה על כל אדם שאינו כשיר לנהיגת שטח וכל אדם שאינו כשיר באופן מלא לנהיגה על כלי רכב.

5.הפעילות בשטח והנסיעה על הכלים תבוצע רק ע"פ הוראות המדריך.

6.המדריך רשאי להפסיק את הטיול או כל פעילות אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי באם ימצא שהלקוח נוהג או מתנהג תוך סיכון או חוסר התנהלות מכובדת כלפי המדריך או כלפי רוכבים אחרים בין בפעילות בין מחוץ לפעילות ולא יוצע כל החזר בגין כך.

7.במהלך הפעילות תקפים כל כללי התעבורה בשעת הנהיגה ואני מצהיר כי אני יודע ומכיר את כללי התנועה.

8.חובה להשתתף בתדריך ולקבל הדרכה מלאה לפני התחלת הפעילות, בחתימה זו אנני מצהיר שקיבלתי תדריך לפעילות ואני כשיר לנהיגה על הכלי .

9.אין להתקרב לכלים שלא ע"י הוראת המדריך ואין לגעת בכלים ובחיות החווה ללא אישור המדריך.

10.אסורה עקיפה או פתיחת מרחקים בכל מהלך הטיול חובה להישמע להוראות המדריך.

11.חובה לשמור מרחק של 3 מטר בין כלי לכלי ואין לפתוח מרחקים מרובים מדי.

12.אסורה הירידה מהמסלול בכל מהלך הטיול.

13.חובה להחזיק שתי ידיים על ההגה בכל מהלך הנסיעה.

14.השימוש בפלאפון בזמן הנהיגה אסור בהחלט.

15.חובה לשמור על הניקיון בכל תוואי המסלול ובמתחם האירוח.

16.לכלים יש ביטוח חובה בלבד באחריות הנהג כל נזק מחוץ לפוליסת החובה, אני אשפה את החברה מיד ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הדרישה על כל נזק או תביעה שתוגש בגין מעשה ו/או מחדל שלי.

17.אין לרדת מהרכב בזמן הנסיעה.

18.הנהלת "אקסטרים עמק איילון" שומרת את זכותה לנקוט באמצעים כנגד משתתף אשר יפר את הוראות המדריך או התקנון.

אחריות המשתתף

1.הנני מתחייב למלא אחר תנאי הרישיון והביטוח החלים על נהיגה בטרקסטר מסוג T2.

2.הנני מתחייב לפצות פיצוי מלא את אקסטרים עמק איילון בגין כל סכום שיושת עליהם כתוצאה מכל נזק שיושת עליהם כתוצאה מכל נזק שיגרם מהפרתי את תנאי הרישיון או הביטוח שחלים על רכב השטח.

3.ידוע לי כי קיים לכלי ביטוח חובה בלבד ובמקרה של כל פגיעה או נזק מתחייב אני לשלם את מלוא הנזק שייגרם לרבות נזקי צד ג ועלות תיקון.

4.כמו כן מוסכם כי הנזק ועלות התיקון יקבעו על ידי מוסך "טופ ספיד" וקביעתו והחלטתו הינה מחייבת ומקבלת עלי ואני מוותר בזאת על כל טענה או התנגדות בעניין מחיר התיקון ו/או מקצועיות ו/או מומחיות המוסך.

5.ידוע לי שנהיגה בכלי בצורה לא בטיחותית יכולה להביא להתהפכות ולנזק לכלי.

6.כמו כן ידוע לי שהסכנות בשימוש הרכב בצורה לא בטיחותית ובניגוד להוראות המדריך הן סכנה לנפילה או לתאונה.

7.הנני מצהיר כי קראתי והובהרו לי כל תנאי הביטוח והנהיגה החלים על הטיול והכלי רכב שטח.  

אין לגעת ללא רשות בכל חיות שנמצאות במתחם החווה